Η σωστή επιλογή για τη φύλαξη βλαστοκυττάρων.

Η Omnigen είναι η εταιρεία η οποία από την ίδρυσή της, το 2006, προσπάθησε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη να εδραιωθεί στο χώρο των Τραπεζών Ομφαλοπλακουντικού Αίματος ακολουθώντας την πρόοδο της τεχνολογίας και βελτιώνοντας τις διαδικασίες, τόσο τις εργαστηριακές όσο και τις εταιρικές.
Η Omnigen συνεχώς επενδύει στην πιο σύγχρονη τεχνολογία για τον έλεγχο, την επεξεργασία και μακροχρόνια φύλαξη του δείγματός σας. Το αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι η δημιουργία ενός από τα πιο σύγχρονα και πλήρη εργαστήρια στην Ελλάδα όσον αφορά στην επεξεργασία και φύλαξη των βλαστοκυττάρων αλλά και τους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους.

ή τηλεφωνήστε στο 2106810300

Πιστοποιήσεις - Διαπιστεύσεις - Εργαστηριακοί Έλεχοι

Η 1η Αδειοδοτημένη οικογενειακή τράπεζα φύλαξης στην Ελλάδα!

Η OMNIGEN Α.Ε ολοκληρώσε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και έγινε η πρώτη Τράπεζα Ομφαλικού Αίματος στην Ελλάδα που αδειοδοτήθηκε από το Ελληνικό Κράτος μέσω του Υπουργείου Yγείας (Γ2γ/31238 ΦΕΚ Β’ 2339/15.06.2020).
Ανανέωση της άδειας με την υπ' Αριθμ. Γ2γΓΠ 22421 (ΦΕΚ 3643B 2.6.2023) Ανοίγει σε νέο παράθυρο απόφαση του Υπουργείου Υγείας

Η 1η τράπεζα με έγκριση από τον ΕΟΜ

(Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων) για κρυοσυντήρηση ιστών.

Η 1η αναγνωρισμένη βιοτράπεζα στην Ελλάδα

από τον Ευρωπαϊκό φορέα αναγνώρισης Τραπεζών Ιστών και Κυττάρων (EU TE Code GR012775)Ανοίγει σε νέο παράθυρο

Πιστοποιητικά Εργαστηριακής Συμμόρφωσης κατά GMP - GLP

Σύμφωνα με την από 24 Μαρτίου 2008 Ελληνική νομοθεσία (ΦΕΚ 51/2008) Ανοίγει σε νέο παράθυρο και το από 27 Ιουνίου 2011 (ΦΕΚ 150/2011) Ανοίγει σε νέο παράθυρο και εφαρμόζοντας την 2004/23/EK Ευρωπαϊκή Οδηγία Ανοίγει σε νέο παράθυρο, οι τράπεζες κρυοσυντήρησης ομφαλοπλακουντιακού αίματος οφείλουν να ελέγχονται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής GMP (Good Manufacturing Practice). Η Omnigen ΑΕ ακολουθώντας τα παραπάνω, έχει εναρμονισθεί με τις διαδικασίες που περιγράφει το προεδρικό διάταγμα.

Πιστοποίηση ISO

Η Omnigen ΑΕ είναι πιστοποιημένη από την Lloyd’s Register Quality Assurance σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο BS ΕΝ ISO 9001:2008 Διαχείρισης Ποιότητας. Ανοίγει σε νέο παράθυρο Η πιστοποίηση εφαρμόζεται στην απομόνωση και κρυοσυντήρηση βλαστοκυττάρων ανθρώπινου ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Το σύστημα ποιότητας καλύπτει όλο το φάσμα των εργαστηριακών δραστηριοτήτων, αλλά και τις εταιρικές διαδικασίες οργάνωσης.

Πιστοποίηση Ε.Σ.Υ.Δ (Αρ. 560)

Επίσης τα εργαστήριά μας είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις διαδικασίες που υπαγορεύει το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) Ανοίγει σε νέο παράθυρο, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005. Η διαπίστευση αυτή αφορά στους εργαστηριακούς ελέγχους που διεξάγονται στα δείγματα ομφαλοπλακουντιακού αίματος. (Βλέπε ΕΠΕΔ) Ανοίγει σε νέο παράθυρο

Η Omnigen ΑΕ σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα πιστοποίησης και διαπίστευσης, υποβάλλεται σε διαδικασίες ελέγχου σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ως αποτέλεσμα όλες οι υπηρεσίες μας διέπονται από αυστηρά κριτήρια και υψηλά επίπεδα ποιότητας. Το Σύστημα Ελέγχου και Διαχείρισης Ποιότητας που υπάρχει εγκατεστημένο, είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις προδιαγραφές που θέτουν οι Διεθνείς Οργανισμοί FACT (Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός επιθεώρησης των μονάδων μεταμόσχευσης JACIE (Joint Accreditation Committee ISCT-EBMT), οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες, καθώς και η Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ 51Α, 24/03/2008) για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνων ιστών και κυττάρων).

Το Σύστημα Ελέγχου Ποιότητας εγγυάται την άψογη και ασφαλή λειτουργία των εργαστηρίων και της εταιρείας εν γένει.

Διασφάλιση Δειγμάτων

ΡΗΤΡΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΦΥΛΑΞΗΣ

Στην περίπτωση της για οποιονδήποτε λόγο λύσης, λήξης ή διάλυσης της εταιρείας, αντικειμενικής αδυναμίας αυτής για την φύλαξη των βλαστικών κυττάρων δυνάμει της παρούσας συμβάσεως ή εν γένει προσωρινή ή οριστική παύση της λειτουργίας της και σύμφωνα με τον Ν. 3984/2011 και την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 1005Β’/2017 η Omnigen ΑΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα βλαστικά κύτταρα σε άλλη νομίμως λειτουργούσα τράπεζα ομφαλοπλακουντιακού αίματος ή τράπεζα ιστών και κυττάρων σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης για περαιτέρω φύλαξη των κρυοσυντηρημένων δειγμάτων με την οποία η Omnigen ΑΕ έχει υπογράψει σύμβαση διασύνδεσης για φύλαξη βλαστικών κυττάρων και έχει ενημερώσει το αρμόδιο υπουργείο.

 

ή τηλεφωνήστε στο 2106810300

Αυστηρά Διεθνή Πρότυπα για την αρχειοθέτηση - ιχνηλασιμότητα δείγματος

ISTB-128

Η OMNIGEN χρησιμοποιεί για την ιχνηλασιμότητα των δειγμάτων το διεθνές σύστημα κωδικοποίησης ISBT-128. Το σύστημα αυτό επιτρέπει όχι μόνο την αναγνώριση και σήμανση των βιολογικών προϊόντων αλλά και την ακριβή μεταφορά κωδικοποιημένων πληροφοριών του δείγματος σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου απαιτηθεί η χρήση του. To σύστημα κωδικοποίησης ISBT αποτελεί ένα ακόμη εχέγγυο ως προς την σωστή αποθήκευση και μετέπειτα ταυτοποίηση του κάθε δείγματος και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία μιας τράπεζας ομφαλίου αίματος η οποία είναι εναρμονισμένη με τα πρότυπα του διεθνή οργανισμού FACT- NETCORD.

ή τηλεφωνήστε στο 2106810300